Pravidlá areálu bývalého JRD Lelá

Základné bezpečnostné pokyny pre účastníkov airsoftových hier v priestore bývalého JRD Lelá.


1. Každý hráč a každá prítomná osoba na akcii je povinná starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hraciom priestore (vrátane respawnu) a to počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).

2. Každý hráč a každá zúčastnená osoba sa zúčastňuje na akcii na základe svojho vlastného a dobrovoľného rozhodnutia, s plným vedomím o možnom nebezpečenstve s tým spojeným pre jeho zdravie a osobné veci prinesené do priestorov bývalého JRD Lelá. Každý hráč zodpovedá za svoje konanie voči sebe a ostatným osobám v plnej miere v zmysle platnej legislatívi Slovenskej Republiky.

3. Porušenie všeobecných pravidiel airsoftu ako aj pravidiel scenára hry sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry (akcie) organizátorom. Rozhodnutie organizátorov je konečné a nemenné.

4. Je prísne zakázane vystreliť zo zbrane, pokiaľ strelec nevidí cieľ, tj vysunúť zbraň spoza rohu, cez škáru a pod...

5. Na zhromaždisku hráčov musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

6. Je prísne zakázaná akákoľvek streľba na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom a riadne vyznačenom.

7. Je povolené používať len airsoftové zbrane v zmysle štandardne používaných limitov pre ich silu a výkon. Na akciu sa zakazuje nosiť tzv.: ostré, obranné plynové a poplašné strelné zbrane. Nože sa nosiť smú iba pre úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

8. Použitie pyrotechniky je v celom priestore bývalého JDR Lelá zakázané. Výnimku upresní organizátor pri každej hre osobitne. Ak sa tak nestane, má sa za to, že je používanie pyrotechniky zakázané v plnom rozsahu.

9. Airsoft je bezkontaktná hra a preto sa zakazuje fyzické napadnutie protihráča alebo spoluhráča, alebo akejkoľvek inej osoby prítomnej na akcii. Porušenie tohto pravidla vylučuje osobu ktorá takýto útok viedla z prebiehajúcej hry a z komunity airsoftových hráčov, z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa na nami organizovaných airsoftových akciách.

10. Počas akcie je zakázané konzumovať alkohol alebo užívať omamné látky. V prípade podozrenia na požitie alkoholu, je organizátor pre potreby zabezpečenia bezpečného priebehu akcie, oprávnený vyzvať osobu podozrivú z užitia alkoholického nápoja, k vykonaniu dychovej skúšky za pomoci dregeru organizátora. V prípade odmietnutia podozrivej osoby sa tomuto testu podrobyť, sa má zato že je výsledok pozitívny, a daná osoba je okamžite vykázaná z hracej plochy a má zákaz hrať po dobu trvania danej akcie, pri ktorej bol tento stav zistení.

11. Prísne sa zakazuje manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave v akejkoľvek časti areálu bývalého JRD Lelá!

12. Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazenou BB guličkou sa neráta ako zásah.

13. Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú má v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

14. Hráč je po zásahu  povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením „Mám zásah“ alebo „HIT“ a  zodvihnutím a mávaním ruky. Následne sa jasne a zreteľne označí dohodnutým spôsobom ako vyradený hráč a opúšta hráčsku zónu.

15. Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:

a) reflexnou vestou b) nesením zbrane nad hlavou

c) sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou

16. Hráč neoznačený podľa bodu 14. sa považuje za živého.

17. Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)

18. Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

19. Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie …).

20. Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto kde hru neovplyvňuje.

21. Pred zapojením sa do hry musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

22. Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.

23. Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

24. Fajčenie a používanie otvoreného ohňa je prísne zakázané v celom areály bývalého JRD Lelá, okrem miest na to určených a riadne označených. Nedodržanie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie bezpečnostných pravidiel areálu a može mať za následok okamžité vykázanie osoby alebo osôb nedodržujúcich tento bod z areálu bývalého JRD Lelá. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti zapríčinenej nedodržaním tohto bodu je osoba alebo osoby zodpovedné za vznik škôd v tejto súvislosti plne zodpovedná za vzniknutý stav, a majiteľ  tohto areálu si môže uplatniť právo na náhradu škody u tejto osoby alebo osôb v plnej miere.

25. Ďalšie doplňujúce informácie ako aj priebeh každej hry osobitne budú vždy spresnené pred začatím hry organizátorom v mieste konania.


Podmienky účasti mladistvých 15 - 17 ročných hráčov:

 

  1. minimálny akceptovaný vek hráča airsoftu je 15 rokov (bude sa kontrolovať preukazom totožnosti)

  2. povinná celotvárová maska - v podstate paintballová maska (nie iba tvárová, čiže chránené aj uši a ústa). Individuálne môžeme prípadne posúdiť kombináciu tvárovej masky s prilbou kryjúcou aj uši.

  3. notárom overený súhlas zákonných zástupcov (rodičov) s hraním airsoftu s predpísaným znením.

  4. povinná účasť 18+ osoby ako dozoru, vykonávajúca dohľad podľa §56 ods. 8 zákona o zbraniach a strelive nad osobou mladšou ako 18 rokov používajúcou zbraň kategórie D, ktorá podpíše vyhlásenie o tomto dohľade (na každej akcii pred svedkami, niečo ako štartovná listina).


Oboznámenie sa a súhlas s hore uvedenými bezpečnostnými pokynmi ako aj pravidlami účasti na airsoftových hrách v areály bývalého JRD Lelá je vyjadrený každou osobou dobrovoľne a pri plnom vedomí vyplnením a podpisom prezenčnej listiny pred zahájením airsoftovej akcie a vlastnoručným podpisom.