Pravidlá Airsoftu

Všeobecné pravidlá airsoftu

·         Na Slovensku je podľa zákona povolené vlastniť AS zbraň osobe nad 18 rokov. Osoba vo veku pod 18 vlastniť AS zbraň (v zákone uvedenú ako kategória D) nemôže a je jej s ňou manipulovať povolené výlučne pod dohľadom osoby plnoletej (hra pod 15 rokov NIE JE nelegálna, zákon vek hrania AS neupravuje, hovorí iba o veku vlastníka AS zbrane a podmienkach jej používania – zákon 190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8). Tento bod je často diskutovaný na airsoftových fórach a väčšina hráčov si myslí, že pod 15 rokov hrať nemôžu. Je to však zaužívané pravidlo, nakoľko málokto má dostatok dôvery v herné kvality mladších hráčov.

·         Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.

·         Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.

·         Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).

·         Na zhromaždisku hráčov (aj respawne) musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.

·         Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.

·         Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.

·         Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, jej použitie nie je dovolené.

·         Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov – z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.

·         Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.

·         V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.

·         Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.

·         Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.

·         Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.

·         Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením – „mám“ a zodvihnutím zbrane, alebo ruky nad hlavu.

·         Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:

·         nesením zbrane nad hlavou

·         sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou.

·         Neoznačený hráč sa považuje za živého.

·         Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu, ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať – vrátane zóny vyradených hráčov)

·         Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.

·         Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie…).

·         Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto, kde hru neovplyvňuje.

·         Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.

·         Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.

·         Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.

·         Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou, rukou a zvolanie „máš“ zo vzdialenosti menšej ako 2 metre ak protihráč útočníka nevidí, predpoklad zásahu je 100% a je riziko zranenia.

Airsoft sa hrá na česť - simuluje reálny boj a každý zásah, aj ten ktorý strelec nevidel, by mal trafený uznať.

Hráč je povinný po zasiahnutí zakričať „mám“, alebo „dostal som to“. V prípade, že útočník si je 100 % vedomý toho, že zasiahol protivníka a ten druhý si to neprizná, môže zakričať „dostal si to“ alebo „si mŕtvy“. Pokiaľ si to nechce priznať aj po vyzvaní, bude diskvalifikovaný z hry.

Zásah je právoplatný, keď sa guľka dotkne časti hráčovho tela (aj vlasy a oblečenie). V takom prípade je hráč mŕtvy. Ak sa guľka dotkne zbrane, tá sa nestáva nefunkčnou. Keď je hráč „mŕtvy“, zdvihne ruku v ktorej držal zbraň a dá si ju nad hlavu. V takomto postoji kráča na respawn, kde počká vopred dohodnutý časový úsek a potom sa znova vracia do hry. Hráči nemôžu mŕtveho hráča používať ako štít ani sa zaňho schovávať.

Každá akcia ma individuálne pravidlá. Na niektorých sa hrá tak, že každý tím má medika, ktorý môže 3-krát okamžite uzdraviť spoluhráča. Po 4. zasiahnutí hráč odchádza na respawn. Pravidlá na hru s medikom sa rôznia, vo všeobecnosti sa však hráč ošetruje tak, že k nemu medik príde (zasiahnutý sa nesmie hýbať), obviaže ho viditeľne bielym obväzom (látkou), zotrvá pri ňom minimálne 1 minútu a po uplynutí tejto doby sa z raneného stáva plnohodnotný hráč (s menším počtom životov).

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Airsoft#V.C5.A1eobecn.C3.A9_pravidl.C3.A1_airsoftu